Het is nu 16 dec 2018 22:33

Alle tijden zijn GMT [ Zomertijd ]


Taal:
Subaru Club Nederland - Registratie

Reglement gebruik Forum Subaru Club NederlandNamens het bestuur, de administrator en de moderators volgen hieronder de regels die door alle gebruikers van het forum van de Subaru Club Nederland (hierna te noemen SCN) dienen te worden nageleefd.1. Algemeen bericht vooraf:


Dit reglement is tot stand gekomen door middel van gezamenlijk overleg tussen het bestuur, de administrator/webmaster en de moderators van de Subaru Club Nederland. Het beheer van dit forum berust in eerste instantie bij de administrator en de moderators (hierna te noemen “het beheer”). Zij zullen toezien op handhaving van het naleven van deze regels. In gevallen waar zij dit nodig achten, zal ook het bestuur bij het beheer worden betrokken. Op niet naleving van deze regels komen sancties te staan, zoals te lezen onderaan punt 2 Algemene gebruiksregels. Het beheer van dit forum zal ongewenst materiaal zo snel mogelijk verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht direct te controleren. Door inschrijving op dit forum erkent de gebruiker akkoord te gaan met dit reglement en daarmee tevens dat alle berichten op dit forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zelf zijn en niet van het beheer, het bestuur van SCN of de webmasters (behalve bij de berichten die door genoemde personen geplaatst zijn). Zowel het beheer als SCN kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten van gebruikers.2. Algemene gebruiksregels:


In het algemeen dient u zich te houden aan de normen en waarden, een en ander zoals dit bij de communicatie tussen beschaafde mensen onderling gebruikelijk is. Het IP adres van de door u gebruikte locatie wordt bij ieder bericht opgeslagen, zodat het beheer in staat is om uw provider te achterhalen en zo nodig in te schakelen. Verder bewaart het systeem z.g. “cookies” op uw computer, waarin de historie van uw bezoek wordt vastgelegd.

Het doorlopen van de procedure om toegang te verkrijgen tot dit forum omvat onder andere de acceptatie van dit gebruiksreglement. Tevens betekent deze acceptatie dat u erin toestemt dat de van toepassing zijnde gegevens worden bijgehouden. SCN gaat ervan uit dat u zich voldoende heeft beveiligd tegen eventuele “hack” pogingen, die als gevolg kunnen hebben het eventueel bekend worden van deze informatie buiten het forum en SCN accepteert hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.Voor de duidelijkheid geven we hieronder nog een aantal gebruiksregels, zoals gehanteerd in enkele specifieke gevallen, gevolgd door wat aanbevelingen voor een goed gebruik van het forum. Deze opsomming is niet limitatief:DISCRIMINATIE Het is niet toegestaan berichten te plaatsen met een discriminerende strekking of met discriminerend taalgebruik. In dit verband moet men o.a. denken aan discriminatie op ras, huidskleur, godsdienstige overtuiging, sekse en seksuele geaardheid, een en ander zoals gesteld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling.VERWENSINGEN/BELEDIGING Het is niet toegestaan zich op dit forum te uiten via verwensingen of grof taalgebruik, dan wel uitingen te bezigen waardoor andere forumleden bewust of onbewust kunnen worden beledigd. Een en ander ter beoordeling van het beheer.LASTER Het is niet toegestaan personen of instellingen te belasteren. Daaronder valt ook het bewust of onbewust verstrekken van onjuiste (en incomplete) mededelingen, die personen of instellingen kunnen schaden.PRIVACY Het is niet toegestaan zonder toestemming van de betrokkenen namen, adressen of beeltenissen van personen en instellingen in de publiciteit te brengen.PLAATJES, FOTO'S, TEKENINGEN EN ANDER BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL Het is niet toegestaan plaatjes, foto's, tekeningen of elk ander beeld- en geluidsmateriaal (of linkjes daar naartoe) te plaatsen, welke als seksueel getint/pornografisch/racistisch of als opruiend dan wel beledigend, gewelddadig of aanstootgevend geïnterpreteerd kunnen worden.OVERIGE GEBRUIKSREGELS Het is niet toegestaan: herhaaldelijk te "slowchatten". Dus telkens korte reacties plaatsen zonder toegevoegde waarde. (Hier lenen de diverse chatplatforms zich uitstekend voor.) dat er niet op de bal maar op de man gespeeld wordt. dat herhaaldelijk offtopic gegaan wordt. dat andere forumleden achter de schermen via Persoonlijk Bericht (PB) worden lastig gevallen of negatief benaderd worden. Onvrede op het forum bespreek je met het beheer of desnoods stap je naar het bestuur van SCN! MSN taal, dialect, straattaal etc. te gebruiken. Het is de bedoeling dat men de moeite neemt om goed leesbare berichten te plaatsen (met de juiste spelling/grammatica). Het forum is Nederlandstalig dus het gebruik van ABN wordt verwacht. een zogenaamde rel-topic te starten als je het niet eens bent met een beslissing van het beheer. Bij het niet naleven van de hierboven vermelde gebruiksregels zullen sancties worden toegepast, zoals onderaan dit hoofdstuk worden omschreven.COMMERCIELE BIJDRAGEN Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerders commerciële bijdragen van welke aard ook te plaatsen. Voor het bedrijven van commerciële handelingen wordt verwezen naar de speciale reglementen hiervoor verderop in dit document.GEDRAGSREGELS VOOR HET GEBRUIK Teneinde de forumleden beter in staat te stellen het forum te gebruiken conform de hierboven omschreven regels volgen hieronder nog enkele dringende aanbevelingen omtrent het gedrag op het forum: Heb respect voor iedereen, dus probeer niemand te kwetsen. Niet iedereen heeft nu eenmaal dezelfde smaak. Communicatie is 20erbaal & 80on-verbaal. Gebruik bijvoorbeeld smileys om te voorkomen dat iets verkeerd begrepen wordt of om extra te benadrukken wat de bedoeling is. Gebruik eerst de zoek-functie als je een nieuwe topic wil starten. Het geeft niet als je iets niet kan vinden, maar de meeste eerste vragen die je hebt, bijvoorbeeld na aanschaf/voor aanschaf van je Subaru, zijn hier al een keer behandeld. Het heeft de voorkeur om aanvullende vragen in een bestaande topic te plaatsen, hetgeen je met de zoekfunctie eenvoudig kunt vinden. Indien je een nieuwe topic wil starten, doe dit op de juiste plaats op het forum! Met name het onderdeel “Offtopic” wordt nogal eens verkeerd gebruikt. Probeer inhoudelijk op een topic te reageren. Dus een zinvolle/nuttige reactie. Indien je om wat voor reden ook de Nederlandse taal minder goed kent of minder goed weet te gebruiken, geef dat dan bijvoorbeeld even aan in je onderschrift. Je kunt het ook vermelden in je voorstel topic. Hiermee creëer je meer begrip bij de overige forumgebruikers. Die zullen dan niet over iedere schrijffout vallen. Maar probeer toch altijd zoveel mogelijk de moeite te nemen om goed leesbare berichten te plaatsen. Maak gebruik van de juiste leestekens, hoofdletters en alinea’s (waar nodig). Gebruik de “voorbeeld button” als je een nieuw bericht plaatst. Lees je bericht nog eens kritisch door. Pas de evt. grammatica/schrijffouten aan. Gebruik de “verzenden button” pas als je zeker weet dat je bericht juist geformuleerd is en de juiste tags bevat. Gebruik je gezonde verstand. Het is soms raadzaam om even tot 10 te tellen. Je hoeft niet altijd/overal op te reageren. Negeren is vaak beter. Beperk het gebruik van de quote knop. Doe dit alleen als je een reactie wil geven over een specifiek stuk tekst of wil reageren op een ouder bericht, dan het laatste bericht. Het beheer hecht grote waarde aan het opvolgen van deze aanbevelingen en hier zal dan ook bij eventueel noodzakelijke sancties mede naar gekeken worden.E-MAILADRES Het door u opgegeven e-mailadres wordt door het beheer alleen gebruikt voor het bevestigen van uw account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als u uw wachtwoord vergeten bent. Voor het overige bepaalt men zelf in het “gebruikerspaneel” of het mailadres op het forum bekend mag zijn.NALEVING Het beheer ziet toe op naleving van deze regels. Het beheer is hiertoe aangesteld door het bestuur van SCN. Indien het beheer zich ofwel door de situatie op het forum ofwel anderszins hiertoe genoodzaakt voelt, wordt nader overleg gevoerd met het bestuur.SANCTIES Bij constatering van overtreding(en) van de regels heeft het beheer het recht onmiddellijk over te gaan tot maatregelen zoals men die passend vindt. Dit kan resulteren in het bewerken, verplaatsen of zelfs volledig verwijderen van berichten. Ook kan men onderwerpen op het forum sluiten op het moment dat men dit noodzakelijk acht. Indien het beheer het noodzakelijk acht volgt een officiële waarschuwing en bij herhaling kan het betreffende lid, afhankelijk van de ernst van de overtreding, voor enige, dan wel onbepaalde tijd de toegang tot het forum geweigerd worden. Deze beslissing wordt door het beheer genomen en hiertegen is geen beroep mogelijk. Indien de ernst van de overtreding van dien aard is dat een grotere sanctie noodzakelijk wordt geacht en het gaat hierbij om een lid van SCN, dan kan het bestuur besluiten om het betreffende lid voor een bepaalde tijd te schorsen, of zelfs het lidmaatschap te royeren. Mocht er duidelijk bewijsbaar sprake zijn van een wetsovertreding, dan zal SCN, naast de toepassing van voornoemde sancties, tevens terstond overgaan tot aangifte bij de politie.In die gevallen, waarin door bovenstaande regels niet of niet voldoende wordt voorzien of daar waar twijfels over kunnen ontstaan, is het aan het beheer te bepalen of iets wel of niet is niet toegestaan. Hierbij kunnen zij, indien zij dit noodzakelijk achten, eventueel ruggespraak houden met het bestuur van SCN. Gedurende het overleg zal er tot verwijdering van het betreffende item worden overgegaan, waarna na het overleg bepaald wordt of er verdere maatregelen nodig zijn of dat het item eventueel weer wordt terug geplaatst.3. Lidmaatschapsvormen.


Teneinde het gebruik van het forum voor alle leden mogelijk te maken op een manier zoals men dat wenst, kennen we een aantal specifieke lidmaatschapsvormen. Hieronder volgt een overzicht van deze vormen en de specifieke kenmerken.


Forum member. Iemand die in deze vorm van het forum gebruik wenst te maken krijgt gratis toegang tot het forum en wordt geacht op de hoogte te zijn van de hierboven omschreven gebruiksregels en deze strikt na te leven. Deze persoon heeft toegang tot alle openbare topics op dit forum en mag hierin onbeperkt meelezen. Reageren en het starten van een nieuw topic mag eveneens in vrijwel alle openbare onderdelen, met inachtneming van de uitzonderingen, zoals omschreven in hoofdstuk 5.


Forum gold member. Deze vorm van forumlidmaatschap geeft alle mogelijkheden en verplichtingen, zoals hierboven bij Forum member worden omschreven, maar wordt uitgebreid met de mogelijkheid tot activiteiten op het specifieke forumgedeelte “Auto in onderdelen te koop”. Voor de specifieke regels voor het gebruik van dit forumgedeelte verwijzen wij naar hoofdstuk 5. Aangezien de activiteiten op dit forumgedeelte een commercieel karakter hebben en zeer lucratief kunnen zijn, wordt er aan deze lidmaatschapsvorm een contributie verbonden van momenteel €200,-- per jaar of gedeelte daarvan.


SCN member. Iemand die in deze vorm van het forum gebruik wenst te maken dient zich tevens aan te melden als lid van de Subaru Club Nederland. Deze persoon wordt geacht op de hoogte te zijn van de hierboven omschreven gebruiksregels, alsmede van de statuten en het huishoudelijk reglement van de SCN, welke op de website te vinden zijn. En dient deze regels en richtlijnen te allen tijde na te komen. Voor het lidmaatschap van de SCN worden kosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte jaarlijks in de ledenvergadering wordt vastgesteld. Deze lidmaatschapsvorm geeft uitgebreidere toegang tot het forum, alsmede uitgebreidere mogelijkheden voor reacties en het starten van topics. Voor enkele specifieke (commerciële) topics zijn aparte regels opgesteld, zie hieronder bij hoofdstuk 5.


SCN gold member. Deze lidmaatschapsvorm is een combinatie van een Forum gold member en een SCN member, hetgeen betekend dat al hetgeen wat bij deze vormen omschreven wordt hier gecombineerd van toepassing is.


SCN Sponsor. Een SCN Sponsor heeft dezelfde toegangsmogelijkheden als een SCN lid, maar krijgt daarnaast in verband met zijn sponsorbijdrage uiteraard alle vrijheid om zijn/haar producten onder de aandacht te brengen. Hiertoe krijgt men een eigen forum-gedeelte ter beschikking en tevens mag men conform het reglement gebruik maken van de overige verkoop topics. Indien men meer informatie wenst over de mogelijkheden van het sponsorschap en de kosten die hiermee gepaard gaan kan men contact opnemen via info@subaruclub.nl4. Inschrijving Forumlid:


Een natuurlijk persoon kan zich maar één keer als lid inschrijven op dit forum. Wordt door het beheer vastgesteld dat een natuurlijk persoon zich toch onder meerdere identiteiten heeft ingeschreven, dan worden alle identiteiten van het forum verwijderd. Een inschrijving die wordt gedaan uit hoofde van commerciële motieven en als zodanig door het beheer wordt herkend wordt direct verwijderd. Dit geldt natuurlijk niet voor SCN Sponsors.


Men kan zich als lid inschrijven door gebruik te maken van de knop “Registratie”. Door het vervolgens doorlopen van de registratie procedure geeft men al aan dat men akkoord gaat met dit reglement. Na uw registratie ontvangt men van het beheer op het opgegeven mailadres een bevestiging, waarmee men de registratie kan activeren. Hierna kan men in het “gebruikerspaneel” de registratie verder personaliseren. Een van de zaken die men kan invullen is een onderschrift, hetgeen onder uw uitingen op het forum zal worden toegevoegd. In dit onderschrift zijn veel dingen mogelijk, maar lang niet alles is ook toegestaan. Specifieke regels voor het onderschrift: Het onderschrift mag geen verkoopinformatie of anderszins commercieel getinte informatie, zoals bedrijfs- of productnamen, namen van websites e.d. Bevatten, een en ander met uitzondering van de bedrijfsnamen van de sponsoren van SCN. Het is ook niet toegestaan om een link te plaatsen naar commerciële (of zakelijk getinte) websites. Uitzondering hierop zijn de als SCN-sponsor geregistreerde forumleden. Zij mogen een (of meer) URL('s) gebruiken naar (onderdelen van) de eigen website. Een eventuele afbeelding mag maximaal 468x60 pixels groot zijn. Ook in deze afbeelding mag geen commerciële (of anderszins zakelijk getinte) uiting aanwezig zijn. Uitzondering hierop zijn weer de als SCN-sponsor geregistreerde forumleden. Zij mogen hun bedrijfslogo als afbeelding gebruiken. Er mag geen informatie over niet door SCN georganiseerde meetings of toertochten in staan. Beoordeling van het onderschrift geschied enkel door de administrator en moderators. Hierover is geen discussie mogelijk. Een onderschrift dat de goedkeuring niet kan verdragen zal volledig verwijderd worden.


Nadat men zich op bovenstaande wijze heeft ingeschreven, is men in eerste instantie een zogenaamde “nieuwe aanmelder”. Wil men uiteindelijk een andere lidmaatschapsvorm dan forum member, dan dient men zich tevens nog aan te melden bij SCN.


Voorts is men verplicht om zich voor te stellen aan de overige forumleden. Hiertoe dient het topic “de Virtuele Showroom”. Ook hier is echter lang niet alles toegestaan. Specifieke regels voor Virtuele Showroom topics: Het is verplicht om een virtuele showroom topic aan te maken (zodra je account is geactiveerd). Vermeld minimaal je “echte” voornaam. Vertel in het kort iets over jezelf en de auto. Gebruik je virtuele showroom topic ALLEEN om iets over jezelf en je auto('s) bekend te maken en natuurlijk om ook later je updates of andere aanpassingen aan je auto('s) te vermelden. Het “misbruiken” van je showroom topic voor het promoten van een verkoop of andere commerciële activiteiten, meetings, toertochten e.d. is NIET toegestaan. Deze berichten zullen worden verwijderd. Offtopic reageren is niet toegestaan. De administrator en moderators bepalen wat zinvolle informatie is en wat offtopic is. Ook offtopic reacties zullen verwijderd worden.


Na bovenstaande actie kan men het forum gaan gebruiken met inachtneming van de regels zoals hierboven omschreven. Voor een aantal forum onderdelen zijn nog enkele aanvullende regels van toepassing, die hierna in hoofdstuk 5 nader worden omschreven.5. Topics met speciale regels:


Je kunt als SCN member het forum gebruiken voor de verkoop van je eigen Subaru. Het voordeel hiervan kan zijn dat de verkoper weet dat zijn Subaru weer bij een liefhebber terecht komt en dat de koper weet dat de betreffende auto bij een liefhebber vandaan komt. Specifieke regels voor 2e hands Subaru verkoop topics: Het plaatsen van een verkoop topic in deze rubriek is uitsluitend voorbehouden aan SCN members en SCN gold members. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is uitsluitend toegestaan om een topic te starten waarin je aantoonbaar je eigen auto, welke uiteraard van het merk Subaru moet zijn, te koop zet. Het vermelden van een vaste prijs of vraagprijs is verplicht. Het vragen om een bod of reactie per pb is wel toegestaan. Het omhoog halen van je eigen topic mag maximaal éénmaal per week. Het is wenselijk om voldoende informatie (bij voorkeur met foto's) te plaatsen in je startbericht. Het is niet toegestaan om een link naar een verkoop site (Marktplaats, Autotrack, oid) toe te voegen. Advertenties waar 3 maanden niet meer op is gereageerd, worden automatisch verwijderd. Graag om een slotje vragen, als de aangeboden auto is verkocht.Als je van mening bent dat je auto meer opbrengt als je hem uit elkaar sloopt en in losse onderdelen verkoopt kun je hier (alleen als gold member) eveneens het forum voor gebruiken. Specifieke regels voor het verkopen van een Subaru in onderdelen: Het plaatsen van een verkoop topic in deze rubriek is uitsluitend voorbehouden aan Forum gold members en SCN gold members. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is uitsluitend toegestaan om een topic te starten waarin je onderdelen van wat aantoonbaar je eigen auto was, uiteraard van het merk Subaru, te koop zet. Het vermelden van een vaste prijs of vraagprijs is verplicht. Het vragen om een bod of reactie per pb is wel toegestaan. Het omhoog halen van je eigen topic mag maximaal éénmaal per week. Het is wenselijk om voldoende informatie (bij voorkeur met foto's) te plaatsen in je startbericht. Het is niet toegestaan om een link naar een verkoop site (Marktplaats, Autotrack, oid) toe te voegen. Advertenties waar 3 maanden niet meer op is gereageerd, worden automatisch verwijderd. Graag om een slotje vragen, als de aangeboden auto is verkocht.Voorts bestaat er de mogelijkheid voor Forum members, SCN members en SCN Gold members om onderdelen te verkopen die ze bijvoorbeeld overhouden na upgrades e.d. aan hun auto('s). Specifieke regels voor onderdelen verkopen: Het plaatsen van een verkoop topic in deze rubriek is alleen voorbehouden aan Forum members, SCN members en SCN gold members. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Je mag hier uitsluitend onderdelen of accessoires aanbieden die iets met Subaru te maken hebben. (Voor al het overige verwijzen we naar Marktplaats, Ebay en andere verkoop sites) Het is niet toegestaan om een commerciële verkoop (nieuwe onderdelen) te starten. Hiervoor zal men zich moeten aanmelden als SCN Sponsor. Het vermelden van een vaste prijs of vraagprijs is verplicht. Het omhoog halen van je eigen topic mag maximaal éénmaal per week. Je mag alleen een topic plaatsen van onderdelen die je zelf wil verkopen (linkjes naar berichten op andere verkoop sites zullen verwijderd worden) Het is wenselijk om voldoende info (bij voorkeur met foto's) te plaatsen in je startbericht. Een Forum member mag maar 1 verkoop topic open hebben staan, waarin maximaal 5 items mogen worden aangeboden. Een SCN member of SCN gold member mag maximaal 5 gelijktijdige verkoop topics open hebben staan, die wel verschillende items mogen bevatten. Verdeel je onderdelen daarom in verschillende categorieën. (bijvoorbeeld: motorisch/onderstel/interieur/ exterieur/uitlaten/overig) Het aantal onderdelen per categorie zit geen maximum op. Bij overtreding van één of meerdere regels, zal een topic verwijderd worden of gaat er een slotje op. Graag om een slotje vragen, als het aangeboden artikel is verkocht.Dan willen we op het forum aan onze leden nog de mogelijkheid geven om een zogenaamde “groepsaankoop” aan te bieden. Hieronder verstaan we het aanbod van een artikel waarbij de prijs wordt bepaald aan de hand van de belangstelling. Specifieke regels voor groepsaankopen Het plaatsen van een verkoop topic in deze rubriek is alleen voorbehouden aan SCN members, SCN gold members, alsmede SCN Sponsors. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Indien men een topic voor een groepsaankoop wil starten, dient dit eerst voorgelegd te worden aan het beheer. Het beheer beoordeelt de aanvraag (indien nodig met bestuur). Binnen enkele dagen ontvangt men bericht of men toestemming krijgt. Zo niet, dan wordt een motivatie voor de afwijzing bijgevoegd. Er wordt maar 1 groepsaankoop per keer gehonoreerd. Dat wil zeggen, eerst een groepsaankoop afhandelen alvorens de volgende te starten. Zo houden we overzicht. De groepsaankoop dient SCN gerelateerd te zijn. Dus geen groepsaankopen voor bijvoorbeeld pannensets. Een groepsaankoop dient binnen 3 maanden volledig afgehandeld te zijn. Iedereen die mee heeft gedaan (en binnen de gestelde termijn heeft betaald) dient het bestelde artikel in bezit te hebben en er vrijelijk over te kunnen beschikken. SCN kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van geld, het niet nakomen van leveringen, en/of verkeerde leveringen. Een topic wordt pas zichtbaar na goedkeuring door het beheer. De handel in onderdelen, occasions e.d. is geheel voor eigen risico van de handelende partijen. SCN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is voortgekomen uit commerciële handelingen op dit forum.Als laatste volgen hier nog enkele bepalingen met betrekking tot het hoofdonderwerp Evenementen. Alleen toertochten die door de SCN zelf, dan wel in overleg met SCN worden georganiseerd, worden aangemeld in het onderdeel “komende SCN evenementen”. In het onderdeel “komende evenementen” kunnen ook Forum members evenementen aanmelden met uitzondering van toertochten. Tevens mogen deze evenementen geen effect hebben op de belangstelling voor SCN evenementen. In het onderdeel “Na kletsen” kan alleen gereageerd worden door SCN members of SCN gold members.Mochten er vragen, klachten of opmerkingen zijn over deze reglementen, dan kun je altijd terecht bij: webmaster@subaruclub.nl of bij bestuur@subaruclub.nlHet regelement is tevens hier te lezen.

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling