Reglement


Huishoudelijk reglement Subaru Club Nederland

Huishoudelijk reglement Subaru Club Nederland
1. Lid worden
Aanmelding voor het lidmaatschap kan plaatsvinden via het e-mailadres, de website of schriftelijk via ledenadministratie; de gegadigde voor het lidmaatschap verstrekt daarbij de gegevens die het bestuur van belang acht, waaronder de benodigde persoons- en adresgegevens en de kenmerken van de eigen auto.

2. Nadat de ledenadministratie de schriftelijke aanmelding heeft ontvangen en het verschuldigde lidmaatschapsgeld op de bankrekening van de vereniging is bijgeschreven verzorgt de ledenadministratie de inschrijving. Indien gewenst, stuurt de ledenadministratie het nieuwe lid de digitale link van het laatste clubblad toe. Op verzoek kan een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement worden toegezonden.

3. Lidmaatschapsperiode
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar.

4. Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden vòòr 1 december van het lopende kalenderjaar en moet worden gericht aan de ledenadministratie.

5. Contributie
De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering voor het daaropvolgende kalenderjaar. Bij toetreding in de loop van het kalenderjaar betaalt een nieuw lid per (deel van een) kwartaal ¼ van het lidmaatschapsgeld.

 

6. Inschrijfgeld
Bij toetreding wordt éénmalig € 10,- inschrijfgeld berekend. Bij heraanmelding binnen 5 jaar na opzegging van het lidmaatschap wordt geen inschrijfgeld berekend.

7. Registratie
Alle aanmeldingen worden volgens de Wet op de Persoonsregistratie behandeld. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het aan de ledenadministratie doorgeven van wijzigingen in de gegevens.

8. Bij activiteiten mogen bedrijven of instellingen maximaal 2 personen afvaardigen.

9. Aansprakelijkheid
De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of verliezen door een lid toegebracht aan eigendommen van leden en/of derden tijdens evenementen of activiteiten door de vereniging georganiseerd. Het lid vrijwaart de vereniging voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid van de vereniging voortvloeiende uit schade en/of verliezen toegebracht tijdens evenementen of activiteiten door de vereniging georganiseerd.

10. Publicaties
Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mag er niets worden overgenomen uit het clubblad of enige andere publicatie van de vereniging.

11. Bestuur(svergaderingen)
Bestuursleden dienen tijdens de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. Bij eventuele verhindering dient een kennisgeving bij de voorzitter of secretaris te worden afgegeven, zo mogelijk een week voorafgaand aan de bestuursvergadering.

12. Agendapunten kunnen tot een week voorafgaand aan een bestuurs-/algemene ledenvergadering worden ingediend bij het secretariaat.

13. Het bestuur heeft de bevoegdheid commissies te benoemen met als doel ondersteuning.

14. Het bestuur heeft de bevoegdheid regiobesturen aan te stellen met als doel leiding geven aan een regio en organiseren van evenementen en activiteiten.

15. De regiobesturen en de commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

16. Het regiobestuur is geïnstalleerd als de voorzitter van het regiobestuur de regiovoorwaarden heeft getekend.

17. Financiën
Aankopen hoger dan € 50,-, die namens of voor de vereniging worden gedaan, behoeven vooraf goedkeuring van de penningmeester.

18. Aankopen, die namens of voor de vereniging zijn verricht, worden bij beëindiging van de bestuursfunctie beschikbaar gesteld aan het bestuur.

19. Commissieleden, redactieleden en regiobestuurders kunnen na overleg met de penningmeester van het bestuur gemaakte onkosten door middel van een declaratieformulier bij de penningmeester declareren. Declaraties dienen na elk kwartaal zo spoedig mogelijk te worden ingediend.

20. Beëindigen functie
Indien een bestuurslid, commissielid zijn of haar functie wenst te beëindigen, dan dient dit schriftelijk, minimaal drie maanden voorafgaand aan de beëindiging, kenbaar gemaakt te worden bij de voorzitter of bij het secretariaat.

21. Aanpassen reglementen
Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in dit huishoudelijk reglement. Een lid heeft het recht de wijzigingen in het huishoudelijk reglement ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in overige reglementen welke binnen de vereniging gehanteerd worden. Het bestuur is daarbij gehouden te handelen in het belang van de vereniging.